Machinebuilding Bulgaria  
Ехнатон
Ехнатон
Hurco

ЕСД БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЯ НОВ ПРОДУКТ ОТ HEIDENHAIN

 

iTNC 530 от HEIDENHAIN е доказало се в продължение на години гъвкаво контурно управление за фрезови, пробивни, разстъргващи машини, както и за обработващи центри. Заедно със своя разбираем език за диалогово програмиране в цеха, iTNC 530 се характеризира с много полезни функции и иновативни свойства. Някои от тях са:

Успешната история на iTNC 530 включва също и smarТ.NC – новият режим на работа от HEIDENHAIN. Той представлява една успешна стъпка в посока за по-насочен към потребителя интерфейс при програмиране в цеха. Добре структурирани входни форми, ясна графична поддръжка и подробен помощен текст, комбиниран с лесни за използване генерирани модели, формират завършена и удобна среда за програмиране.

Нова хардуерна платформа за iTNC 530
Новата хардуерна платформа от HEIDENHAIN интегрира главен компютър, контролер и други управляващи компоненти, през чисто цифровия сериен интерфейс за управление  HEIDENHAIN Serial Controller Interface (HSCI). HSCI е базиран на 100BaseT Ethernet. Специален интерфейсен компонент, разработен от HEIDENHAIN съкращава времето на цикъла за трансфер на данни. С мощен процесор и гъвкава, архитектура на управление, HSCI задава  курса на развитието на тази технология в бъдеще. Също така, HSCI прави възможна напълно цифрова платформа за контрол, която да изпълни задачите си на металообработващата машина надеждно, и преди всичко бързо.
NC-софтуера 60642x-xx е необходим за осъществяването на HSCI контрол на проектирането. Това дава възможност на iTNC 530 да работи по-отворено и да е по-потребителски ориентирано.
Софтуера NC 606 42x-02 запазва функционалността  на доказалия се NC 606 42x-01, но е разширен с редица полезни функции. Най–важните от тях са:
* smarT.NC „съветник” за вмъкване на smarT.NC елементи в диалоговите програми;
* нов цикъл за интерполация при струговане (опция);
* нов цикъл за обработване на 3-D контури;
* нов цикъл за гравиране;
* 3-D изглед за визуализиране на 3-D модели на TNC (опция);
* smarT.NC вече е диалогов;
* Вкарване на smarT.NC елементи в диалоговите програми.

Новият smarT.NC-помощник изцяло обединява smarT.NC и диалоговото програмиране. Силните им страни сега са налични в един интерфейс. Пълната гъвкавост при диалогово програмиране, базирано на NC блокове, вече може да бъде комбинирана навсякъде с бързия, основан на шаблони, стъпков метод за програмиране при smarT.NC. Програмирането става много по бързо, особено в комбинация с DXF конвертор или графично поддържани дефиниции за всякаква машинна обработка на модели. Всички други елементи за обработка налични в smarT.NC, също опростяват създаването на диалогови програми.

Когато вкарваме елементи от smarT.NC, TNC-управлението показва на екрана диалоговата програма по познатия начин в лявата страна на екрана. От дясната страна управлението показва smarT.NC-форма със съответстващите входни полета специфични за съответния елемент. Помощната графика, принадлежаща на всяко входно поле се показва в долната част на екрана. Когато формата е запазена, TNC-управлението вмъква всички диалогови блокове, необходими за дефиниране на машинната операция. Промени могат да се правят по-късно или във формата или директно в съответния NC-блок. Операторът може да избере удобния за него метод.

Бъдещето е сега - Визуализация на стандартизирани CAD формати (опция)
Новата функция позволява за отваряне на стандартизирани 2D и 3D CAD формати директно на TNC-управлението. Без значение е дали файла е  на твърдия диск на iTNC или е на свързано външно устройство. Файлът просто може да бъде селектиран чрез файловия мениджър на TNC, точно както NC-програмите или други файлове. Потребителя може да провери 3-D моделите за грешки или проблеми бързо и без забавяне. 3-D CAD визуализаторът се отваря автоматично, когато избирате CAD формат (например IGS, IGE или STEP) във файловия мениджър на iTNC. Разбира се, 3-D CAD-визуализаторът включва функции за изместване, завъртане и увеличаване/намаляване на модела, така че проблемните места да се виждат най-добре.

Графично селектиране на контури и части от контур (опция)
Вече няколко години iTNC 530 има възможност да избира контури от DXF-файлове. Сега DXF конвертора може да отваря диалогови програми, които са създадени външно в CAM системи.

DXF-конверторът графично показва пътя на инструмента, генериран в CAM-системата. Можете да изберете части от контура и да ги съхраните като отделни NC-програми. Това е особено полезно, например когато е необходимо да се преработят части от контури с по-малък инструмент, или дори ако просто искате да преработите някои части на 3-D формата. Тази функция Ви спестява отиването до CAM-отдела, и може да бъде извършвана по всяко време, директно на iTNC-управлението.

Тогава можете да изпълните новосъздадената NC-програма директно или в комбинация с циклите за обхождане по контур на iTNC.

Безопасна обработка - Интегриран динамичен мониторинг за колизии при работа (DCM), подобрения (опция)
Динамичният мониторинг за колизии се е доказал на приблизително 4500 машини по целия свят. От въвеждането си през 2005 година, тази функция става все по–важен инструмент за намаляване скъпото време за престой на машината и облекчаване на машинния оператор, особено при ръчно движение по осите на машината. По време на ръчна операция, управлението iTNC автоматично намалява скоростта ако двата обекта се приближат твърде близо един до друг, и изважда съобщение за грешка ако сблъсъка е неизбежен. iTNC не само извършва мониторинг на постоянните компоненти на машината, дефинирани от производителя на машината, но също и на фиксиращи елементи, инструменти и инструментални държачи.

Автоматична активация/деактивация на разположението на закрепването
С новите NC-функции SEL FIXTURE и FIXTURE SELECTION RESET, можем да активираме или деактивираме съхранени разположения на закрепването при автоматична работа. Специфични закрепвания също могат да бъдат активирани за всяка NC програма от таблици. Това повишава сигурността и надеждността в автоматизирано производство.

Управление на инструменталните държачи
За да се взимат в предвид инструменталните държачи при мониторинга за колизии, можете да присвоите съответстващите им модели в таблицата с инструменти. Сега вече има графична поддръжка за избора на тяло при колизии: TNC показва визуализация на избраното тяло.

Мониторинг за колизии при многооперационни инструменти
Ако използвате индексирани многооперационни инструменти, TNC също следи задачите автоматично и точно, и адаптира съответния кинематичен изглед.

Гъвкавост при обработка - Интерполация при струговане (опция)
При стругова интерполация, режещия ръб на инструмента се движи по окръжност, като режещия ръб винаги е ориентиран към центъра на окръжността. При вариране радиуса на окръжността и аксиалната позиция, всеки ротационно симетричен обект може да бъде произведен във всяка работна равнина.

С новия цикъл Cycle 290 INTERPOLATION TURNING, iTNC може да създава ротационно симетрични стъпки в активната работна равнина, които се дефинират с начална и крайна точка. Центъра на ротация е местоположението на инструмента в работната равнина в момента, в който цикъла е извикан. Ротационните повърхнини могат да бъдат наклонени или закръглени относително една спрямо друга.
Този цикъл може да се използва само за довършителни финални обработки. Грубите операции със множество стъпки са невъзможни. Стратегията за работа се избира гъвкаво: отвън навътре или обратното, а също отгоре на долу или обратното. Това води до четири различни стратегии за обработка, които се разпределят върху четирите квадранта.


Периферно фрезоване с нов цикъл за обхождане по контур New Contour Train Cycle
Има специални изисквания при периферно фрезоване за рязане и накланяне на  инструмента, в частност за голямогабаритни матрици за автомобилната индустрия. Ръбовете на контурите се генерират от CAM-системи, и като правило не се съдържат само координатите на работната равнина, но също и за ориентацията на оста на инструмента. От значение е, че режещия или наклонен ръб няма постоянна височина по Z, а може да варира много на заготовката.

Новият Cycle 276 CONTOUR TRAIN 3D може да обработва 3-D контури много лесно. Подобно на Cycle 25 CONTOUR TRAIN, който е дву-дименсионен, контура който ще обработвате трябва да се дефинира в подпрограма. Специфицирайте подхода към контура, режима на работа и радиусната компенсация в Cycle 270 CONTOUR TRAIN DATA, и тогава извикайте цикъл 276. 3-D контурите могат да бъдат обработвани с или без подаване, в зависимост от това дали е бил дефинирал.

3D контурите които ще се обработват могат да се създават много лесно, ако могат да се зареждат от съществуващи NC-програми, генерирани от постпроцесор. Това  се прилага в частност при използването на по-малък инструмент за преработка на специфични повърхнини.

Може да се използва DXF конверторът, правейки възможно зареждането на контури или част от контур от диалогови програми (фиг. 4).

Нови функции за програмиране - Разновидности

Нов цикъл за гравиране 225.
Новият цикъл за гравиране 225 е удобен метод за изработка на текст или серийни номера. В цикъла се въвежда текста, чрез параметъра за текст, като разбира се можете да изберете текста да бъде в права линия или по дъга.

Цикли за нарязване на резби 262, 263, 264 и 267
В тези цикли за нарязване е възможно отделно подаване за тангенциално навлизане в резбата. В частност с малък размер на резбата е възможно да се избере по-високо допълнително подаване при рязане, което намалява времето за производство.

Цикли KinematicsOpt 451 и 452 (опция)
Бързи оптимизиращи алгоритми редуцират времето за измерване, както и факта, че оптимизацията на позицията сега се извършва едновременно и с оптимизация на ъгъла. Освен това установените грешки сега са налични като резултатни параметри, позволяващи последващи програмно-контролирано изчисление.

Глобални настройки на програма (опция)
Чрез допълнително превключване в глобалните настройки на програмата (GS) сега Вие можете да укажете дали стойностите на преместване по посока на виртуална ос да бъдат нулирани при смяна на инструмента.

Управление на файлове:
Поддръжка за ZIP архиви
Във файловия мениджър на iTNC530 вече можете да създавате ZIP-архив, с цел да архивирате изпълнени задачи например. Разбира се, можете също и да отваряте съществуващи архиви и да извличате файлове от там.

Работа с палети
Избрани детайли могат да бъдат скрити по време на инструментално-ориентираната обработка в комбинация с палетна таблица. Има нова ключова дума за това.

Оптимизации на DXF конвертора (опция).
Преглед на най-важните нови свойства на DXF конвертора:
Контури и позиции за обработка могат да бъдат избирани по-бързо и с по-добра точност с функции за селектиране.
По време на избора на контур, iTNC показва в лентата със статуса най-малкия размер на радиус, съдържащ се в контура. Този най-малък радиус е показан също и в различен цвят върху избрания контур. По този начин можете незабавно да укажете кой инструмент може да обработва контура.
Предварително избрани контури, също могат да бъдат избирани и от дървовидната структура.

Усилено управление на инструмента (опция)
Особено интересна функция беше добавена към менюто за управление на инструментите. Вече има важна функция за четене и извеждане на CSV файлове. CSV (разделени със запетая стойности/ comma separated values) е файлов формат за обмен на просто структурирани данни. Тази функция е особено полезна за обмен на данни при измерване и калибриране на инструменти с външни устройства. Excel може също да отваря и записва този вид файлов формат.
Налице е също проста възможност за изтриване на данни за инструмента бързо, но внимателно. TNC-управлението показва данните за инструмента обект на изтриване в изскачащ прозорец, като Ви дава възможност да се убедите че няма важни данни, които да бъдат изтрити случайно.

     
Източник: ЕСД България

Област: Нови продукти  

Hurco
SpaceCAD
IEC MachTech

Подобни статии

hofmann
РАИС
Galika
Rosler

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


CADPoint
Атлас Техник

Последно от Фирмена публикация

IEC MachTech
IndustryInfo

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

  Фирмена публикацияПродуктови офертиТехнологииВидео на седмицатаПредстоящоБизнесСъбитиятаОбществени поръчки/Търгове
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...