Machinebuilding Bulgaria  
Ехнатон
Ехнатон

EN ISO 13849-1 - съвременна машинна безопасност

04.07.2012   |   Статии
 

Предотвратяването на инциденти, които биха могли да застрашат здравето и живота на хората, е основна цел на стандартите и директивите, свързани с машинната безопасност. Развитието на технологиите и все по-високите изисквания по отношение на безопасността предполага и промяна на директивите и стандартите с оглед на пригодността им към променените условия.

В тази връзка на 29 декември 2009 г. влезе в сила Директивата 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз относно машините, която замества Директива 95/16/ЕО. По отношение на стандартите е предвидено използваният до тогава стандарт за безопасност на машините EN 954-1 да бъде заменен от стандартите EN ISO 13849-1 и EN 62061. Съответно бе предвиден гратисен период, който изтече в края на 2011 г. От началото на 2012 г. стандартът EN ISO 13849-1 окончателно влезе в сила, а EN 954-1 е отменен.

Директивата 2006/42/ЕО
Тази директива е преработен вариант на Директивата относно машините, чийто първи вариант е приет през 1989 г. Директивата има две цели: да хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето, които се прилагат към машините въз основа на високо ниво на защита на здравето и безопасността и да гарантира свободното движение на машини на пазара на Европейския съюз (ЕС). Преработената Директива относно машините не въвежда радикални промени в сравнение с предишните варианти. Тя изяснява и консолидира разпоредбите на Директивата с цел да се подобри нейното приложение в практиката. Тъй като това е свързано с функционалната безопасност, използваният до този момент стандарт EN 954-1, който категоризира нивото на безопасност, бива заменен от два стандарта, които съществуват успоредно: EN ISO 13849-1 (Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране/разработване) и EN 62061 (Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление), които се основават на концепцията за функционална безопасност.

EN ISO 13849-1
Стандартът EN ISO 13849-1 осигурява изискванията за безопасност и насоки относно принципите за проектиране и интегриране на свързани с безопасността части на системи за контрол (SRP/CS), включително софтуерното проектиране. За тези части на SRP/CS той уточнява характеристики, които включват нивото на изпълнение, необходимо за осъществяване на функциите за безопасност. Стандартът се прилага за SRP/CS, независимо от вида на технологията и използваната енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т.н.), за всички видове машини. EN ISO 13849-1 не конкретизира функциите за безопасност или нивата на изпълнение, които трябва да бъдат използвани в конкретен случай. В него се предвиждат и специфични изисквания за SRP/CS използване на програмируема електронна система. Този стандарт не дава специфични изисквания за дизайна на продукти, които са части от SRP/CS. Въпреки това, посочените принципи, като например категории или нива на изпълнение, могат да бъдат използвани.

EN ISO 13849-1 е приет през 2006 г. През месец май 2007 г. е хармонизиран с Директивата относно машините на ЕС с идеята да замени EN 954-1. Първоначално е предвидено използването на EN 954-1 да бъде преустановено на 30 ноември 2009 г. Впоследствие обаче гратисният период е удължен до края на 2011 г. Съответно окончателното влизане в сила на стандарта EN ISO 13849-1 е от началото на 2012 г. През този преходен период на производителите е дадена възможност да избират кой от двата стандарта да използват - EN 954-1 или EN ISO 13849-1.

Защо бе необходима промяната?
Стандартът EN 954-1 е публикуван за първи път през 1997 г. Поради бързото развитие на технологиите, той до голяма степен не успява да отрази действителното състояние на техниката в момента. Счита се, че този стандарт не може да гарантира напълно безопасността за сложни или много опасни машини и прилагането му в подобни случаи би довело до потенциално по-ниска безопасност на съответната машина. Сред посочваните недостатъци е и фактът, че EN 954-1 до известна степен ограничава използването на нови технологии. Прилагането на EN 954-1 е свързано предимно с използването на релейни системи за логическо управление при системите за безопасност. Съвременните конфигурируеми и програмируеми контролери за безопасност обаче предлагат на производителите и на потребителите на машини по-лесно изпълнение на системите при по-ниски разходи, поради което те се превръщат и в по-предпочитаното решение.
Често при използването на стандарта EN 954-1 се наблюдава ситуация, при която проектантите се презастраховат при разработването на системата за безопасност и включват допълнителна предпазна апаратура, което води до излишни разходи. Най-често това се случва при машини, в чиято конструкция има зона, която се категоризира като много опасна, вследствие на което цялата машина се третира като такава. Използвайки стандарта EN ISO 13849-1, се дава възможност на проектантите да създават системи за управление, свързани с безопасността, които изискват по-малко компоненти и по-малко окабеляване. Много от компонентите са и с по-ниска спецификация, което определя и по-ниските разходи.

Недостатък на стандарта EN 954-1 е фактът, че той е преди всичко европейски, а не международен. А EN ISO 13849-1, от своя страна, е добре познат международен стандарт.
Част от производителите, доставящи машини за европейския пазар, до последно предпочитаха да използват стандарта EN 954-1. Сред посочваните причини за това е по-лесното му прилагане и по-опростената работа с него. За преодоляване на този проблем са създадени безплатни софтуерни инструменти, които значително улесняват работата със стандарта EN ISO 13849-1.

Във връзка с изтичането на гратисния период за въвеждане на стандарта EN ISO 13849-1 и окончателното отпадане на EN 954-1, списание Инженеринг ревю – в качеството си на водещ източник на информация за машиностроителния сектор у нас, организира дискусия по темата. Потърсихме мнението на представители на компании, работещи в областта на автоматизацията и машинопроизводството по следните въпроси: каква част от продуктите на представляваните от тях производители са сертифицирани по този стандарт; мнението им относно ползите и недостатъците на стандарта EN ISO 13849-1 и кои са най-новите продукти и технологии, производство на представляваната от тях марка, сертифицирани по EN ISO 13849-1.

В настоящия брой, в рубриката Машини, публикуваме получените коментари от фирмите: Атикс, Бюро за развитие техника, ВиВ Изоматик, Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България, ЕСД България, Ехнатон Ко, Сензомат, Сименс, Хермле Югоизточна Европа, Шнайдер Електрик, подредени по азбучен ред.

 

 

 


EN ISO 13849-1 гарантира по-висока сигурност за работния персонал

Атикс представлява на българския пазар два европейски и един американски производители на техника и софтуер за индустриална автоматизация: ICONICS, VIPA и LEUZE.

Широка гама от продуктите на LEUZE са сертифицирани по стандарт EN ISO 13849-1.
Това са: лазерни safety скенери; светлинни завеси и бариери; магнитни датчици, аварийни стопове, предпазни ключалки, изключватели за въже; safety релета и контролери.

Ползите от въвеждането на стандарта EN ISO 13849-1
Явявайки се наследник от 2006 г. на EN 954-1, новият стандарт повишава изискванията за машинна безопасност, което означава по-висока сигурност за работния персонал, респективно по-малко загуби на човешки живот и трудоспособност.

Смятаме, че основните недостатъци на стандарта са свързани с високата цена на неговото изпълнение. Клиентите трябва да решат дали да продължат постарому или да прескочат високата бариера на стандарта с инвестиции от тяхна страна. Продавайки от дълго време safety техника на българския пазар виждаме, че българските заводи, собственост на големи световни фирми, реално прилагат safety техника на LEUZE – в много от тях тя е стандарт. В почти всички останали обаче това се отлага във времето. Ясно е, че кризата още не е отминала, но тя не би трябвало да бъде оправдание за безотговорността към човешкия живот. „Сигурността преди всичко“ е мотото на LEUZE.

LEUZE предлага цялостна модулна safety система
LEUZE предлага редица продукти, които представляват основни елементи от една завършена safety система. И независимо, че най-продаваните в България продукти са светлинните завеси и бариери, ние бихме искали да акцентираме върху компактния контролер MSI100 и модулния safety MSI200. Това са компактни средства, позволяващи лесно и сигурно да се реализира завършена система за машинна безопасност. Структурата на тази система се конфигурира със сертифициран софтуер за контролерите. Има възможност за удобна интеграция в модерни съвременни системи с децентрализирана структура и визуализация. Клиентите могат да реализират своите системи с предпочитани от тях доставчици на стандартен индустриален хардуер и да използват контролерите на LEUZE и другите safety елементи, които се грижат за машинната сигурност. Safety подсистемите, изградени с техника на LEUZE, работят самостоятелно и независимо от основната управляваща система и много лесно могат да се интегрират в нея.

Описаната концепция е трети вариант в изпълнението на управляващи системи с включена машинна сигурност. При първия вариант се залагат стандартни контролери за управление, а safety системата се изгражда независимо на базата на многобройни safety релета. При втория вариант се появяват safety модулни контролери с децентрализирана структура и единна комуникация. Само с една система се реализират както управляващите, така и safety функциите. Предлаганият трети вариант обединява предимствата на първите два - системите отново са самостоятелни, но връзката между тях е значително опростена. Намаляват се разходите по окабеляването (предимството на втория вариант) и се повишава сигурността на системата (предимството на първия вариант).

SAFETY елементите на LEUZE, заедно с останалите продукти на VIPA и ICONICS, представлявани от фирма Атикс, идеално се допълват и могат да формират една завършена система за индустриална автоматизация, отговаряща на изискванията на стандарта.

Ивелина Цанкова, технически сътрудник, Атикс

 

 

 

Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините

Безопасността на системи за управление на машините вече се оценява на базата на функционалността. В тази връзка стандартът EN 954-1 бе заменен със стандарта EN ISO 13849-1, който отговаря на изискванията за безопасност на Европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините. С новия стандарт се дава изцяло нова перспектива за проектиране на системите за контрол.

Директивата 2006/42/ЕО влезе в сила на 29 декември 2009 г. В резултат от нейното въвеждане производителите, предлагащи машини в рамките на Европейското икономическо пространство, са длъжни да изпълняват допълнителни изисквания за безопасност. Гаранция за спазването на тези изисквания е съответствие със стандарта EN ISO 13849. Ако този стандарт не е спазен и се случи злополука, производителят е необходимо да докаже, че машината отговаря на изискванията, заложени в Директивата 2006/42/ЕО.

Стандартът EN ISO 13849 въвежда нова процедура за проектиране на системите за управление, свързана с безопасността. Сега различните компоненти от системата за контрол е необходимо да бъдат разгледани от различни гледни точки спрямо безопасността. Стандартът дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините. По този начин се постига и оптимизиране на годността на машината и намаляване на разходите за поддръжка.

Изискванията за безопасност за всяка функция, свързана с безопасност, са описани в EN ISO 13849-1 под формата на необходими нива на изпълнение (PLr), основаващи се на въпроси, свързани с въздействието, честотата, продължителността, а също и с възможността за предотвратяване на рискове.

Концепция за машинна безопасност Safety on Board
С концепцията за машинна безопасност Safety on Board клиентите ни могат да бъдат сигурни, че тяхната система ще издържи на всяка проверка от инспектиращите органи на местния пазар, без значение в коя държава ще бъде използвана машината. Независимо дали е електрическа, хидравлична, пневматична или механична система, дали са отделни компоненти или интегрирани решения, Rexroth разбира изискванията към тях и в тази връзка компанията е съставила богато портфолио за клиентите си в цял свят. Концепцията за безопасност Safety on Board се прилага на всички нива - от оценката на риска и разработването на схеми за безопасност до избора на подходящи компоненти, производство на изделията и обучение на служителите.

Безопасна и по-продуктивна машина не са взаимоизключващи се понятия. Напротив, Safety on Board дефинира съвсем ясни предимства за приложението си:
- Защита на служителите и машината
- Съответствие с местните закони и стандарти
- Повишена производителност, ергономичност и гъвкавост
- Намалено време за производство и усилия от страна на служителите
- Намалено време за реакция и минимизиране на необходимото пространство
- Снижена себестойност на продукта.

По този начин се дава възможност за постигане на нужната сигурност на машините и в същото време увеличаване на тяхната производителност и рентабилност.

Антоанета Генчева, управител на Бюро за развитие техника

 

 

Стандартът за безопасност на машините
ISO EN 13849-1 е сериозно предизвикателство за повечето потребители
Влизането в сила на стандарта за безопасност на машините ISO EN 13849-1 представлява сериозно предизвикателство за повечето потребители по отношение на спазването на всички негови разпоредби. В допълнение те трябва да изберат подходяща концепция за безопасност, което също не е лесна задача. Phoenix Contact предлага обширна гама продукти и системи които осигуряват лесно, изгодно и съобразено със стандарта решение за почти всяко приложение.

По-простите приложения с по-малък брой условия за безопасност се реализират с традиционни аварийни релета от серията PSR. Тези електромеханични модули отговарят на всички нормативни изисквания и позволяват бърза и лесна реализация на веригите за безопасност. Компонентите, които са подходящи за това приложение, включват аварийни релета с конкретна логическа функция и фиксиран брой аварийни превключващи контакти, както и модулни PSR релета за безопасност. Не е необходимо релетата да бъдат конфигурирани. Модулната система релета се състои от основен (master) логически модул и разширителни релейни модули с различна функционалност. Модулите се свързват помежду си чрез специален PSR Т-BUS конектор. Това позволява реализиране на система за безопасност напълно съответстваща на EN ISO 13849-1, без необходимост от извършване на сложни изчисления.
 
Гъвкавост с PSR- Trisafe
Колкото по-голяма е инсталацията, толкова повече допълнителни задачи трябва да бъдат реализирани. Сигналите за безопасност се събират децентрализирано. Конфигурируемият модул PSR Trisafe предлага 20 „safe” входа и 4 „safe” изхода в компактен 67,5 мм корпус с възможност за добавяне на разширителни модули. Trisafe се конфигурира лесно чрез графичен софтуер SAFECONF, който освен това позволява симулация на заложената програма. Има възможност за интегриране на модулите към полеви системи - например Profibus. Накратко, PSR-Trisafe е защитен модул, който комбинира гъвкавостта на контролер с простотата на защитното реле, правейки го идеален за реализиране на сложни задачи на достъпна цена.

Safety Bridge технология
SafetyBridge технологията (SBT) от Phoenix Contact е ново, децентрализирано „safety” решение за Interbus, Profibus и Profinet. Сертифицираните SBT модули прехвърлят „safe” пакети данни, използвайки стандартна съществуваща мрежа за данни в системите за автоматизация. Всички задачи, свързани с безопасността, се изпълняват от логическите модули, които комуникират чрез т. нар. SafetyBridge протокол, използвайки съществуващата мрежа само като комуникационна среда. По този начин се елиминира необходимостта от използване на “safety” контролер, а входно-изходните модули могат да бъдат монтирани във всяка точка на системата.

Trisafe и SafetyBridge притежават PLе сертификация и са лесни за конфигуриране. Проектът се генерира, тества и записва в модулите на три стъпки, с помощта на безплатния софтуер Safeconf. В допълнение, редицата интегрирани функции гарантират правилното и безпроблемно прилагане на изискванията на EN ISO 13849-1.

Марин Шишков, продуктов мениджър ВиВ Изоматик

 

 


Спазването на стандарта гарантира безопасността на хората

Стандартът ISO13849-1 гарантира, че проектирането и изпълнението на частта от управлението на машината, която е свързана с безопасността, е в състояние да защити хората от опасностите, които машината би могла да причини. В този смисъл спазването на този стандарт има изключително важно значение.

Ние в SMC подпомагаме нашите партньори в три основни направления:
- Предоставяне на разпределители за освобождаване на остатъчното налягане, оборудвани със сензор за положение, отговарящи на категории 2 до 4 (сертифицирани изделия).
- Предоставяне на всички стойности за надеждностните характеристики, касаещи живота и аварирането на отделните елементи (B10/MTTFd).
- Предоставяме компоненти, които осигуряват безопасността на системата за контрол на безопасността.

Пламен Тюркеджиев, управител на SMC Industrial Automation Bulgaria

 

 


Сертифицирането по EN ISO 13849-1е гарант за качеството на машината
HEIDENHAIN още преди гратисния период за въвеждане на стандарта имаше сертифицирани продукти и това бяха цифрови програмни управления за металорежещи машини, линейни енкодери, кръгови и ъглови енкодери. Де факто по отношение на дефинирането на стандарта относно линейните и ъгловите енкодери HEIDENHAIN участваше в създаването на стандарта.

Въпросът за ползите и недостатъците на стандарта EN ISO 13849-1 касае предимно машинопроизводителите. Но една от целите на стандарта е да се бори с вноса са нискокачествени машини от знайни и незнайни производители от далечни дестинации. Т.е. да се защити вътрешния EU пазар.

Сред най-новите продукти и технологии, производство на HEIDENHAIN сертифицирани по EN ISO 13849-1 са: новото CNC управление за стругово-фрезови центри модел TNC 640 и ъгловия енкодер RCN 8310.

Стефан Мичев, ръководител Направление CNC Технологии & Автоматизация, ЕСД България

 

 


Времето за преминаване към стандарта EN ISO 13849-1 бе достатъчно

От 2006 г. насам ЕN 13849-1 беше валиден паралелно с ЕN954-1. Имаше достатъчно време, за да се подготвим за променените изисквания. Производители на системи и компоненти за безопасност първи поведоха щафетата в това отношение и те вече прилагат новия стандарт. Като утвърден доставчик на цялостни решения, системи и услуги за безопасност, всички продукти, предлагани от нашия партньор Pilz (актуални и налични), са сертифицирани по стандарта EN ISO 13849-1. В това число влизат:
- Сензорни технологии за безопасност: сензори за позиция и скорост, сензори за безопасност (механични, магнитни, кодирани), системи за безопасност на врати, оптоелектронни устройства за безопасност (светлинни лъчи, завеси и решетки) и система за безопасност с 3D камери.
- Технологии за управление и безопасност: релета за електрическа безопасност (мониторинг на електрични величини), релета за функционална безопасност за всички приложения, конфигурируеми контролери за безопасност, програмируеми контролери и децентрализирани периферни устройства за управление.
- Мрежи за безопасен трансфер на данни: SafetyBUS p (CAN базирана система), SafetyNET p (Ethernet базирани системи), InduraNET p (безжични системи).
- Задвижвания: системи за управление на задвижвания (motion control), двигатели, серво усилватели, софтуер.
-l Системи за мониторинг и визуализация: устройства за сигнализация, операторски терминали, софтуер.

Същото трябва и може да се случи и с функциите за безопасност. Защото всеки, който вече е избрал правилната категория на съответните функции за безопасност, може да работи и с новия стандарт. Процедурата не е изцяло нова: просто са добавени няколко допълнителни стъпки. Разбира се, срещат се и някои първоначални трудности при определяне на характеристиката на безопасността. Но цялата необходима информация е налична и достъпна.

Структурата на EN 13894-1 се основава на база качеството
При EN 954-1 фокусът беше върху структурата - архитектурата на системите за управление, която се трансформираше в категории. За разлика от стария стандарт, структурата на EN 13894-1 просто се основава на база на качеството, което води до добавянето на количествени променливи като МТТFd (Mean time to a dangerous failure), DC (Diagnostic coverage) и CCF (common cause failure). Всички тези параметри влияят на нивото на безопасност PL (Performance Level), което може да бъде постигнато. Възможността за варирането им позволява да се определят оптимални конфигурации с тези параметри. Освен това новият стандарт отчита и аспекти като вероятността за появата на повреда и възможността за откриване на грешки. Всичко това не се отнася само до логическата част на системата за контрол на безопасността, а обхваща цялата функция за безопасност от сензора до изпълнителния механизъм. Тази нова оценка не представлява нищо ново сама по себе си, но има различен приоритет. Фокусът сега може да е насочен и към компоненти например вентили, които бяха с по-нисък приоритет, съгласно EN 954-1. В съответствие с новия стандарт, те трябва да бъдат включени с техните характеристики и стойности за надеждност в изчисляването на функциите за безопасност.

По-голяма гъвкавост при определяне на функциите за безопасност
Новият стандарт за безопасност на машини предлага по-голяма гъвкавост по отношение на определянето (проектирането) на функции за безопасност. От друга страна, това води до по-големи първоначални разходи за инженеринг и за изчисляване на функциите за безопасност. Което не е чак толкова важно, като се вземе предвид, че общите разходи за системи за безопасност рядко надхвърлят 3% от цената на цялостна машина или съоръжение. По-важното е стандартите да се прилагат правилно, като се започне от оценка на риска, концепцията за безопасност, проектиране и се стигне до инсталиране и въвеждане в експлоатация. Факт е, че ако се спазват настоящите стандарти при проектирането на машини и изготвянето на документация, презумпцията за съответствие влиза в сила. В този случай, машина, която е в съответствие със стандартите, се счита за безопасна.

Всички продукти на Pilz са сертифицирани по стандарта EN ISO 13849-1
Гратисният период за въвеждането на новият стандарт за безопасност на машини изтече на 31 декември 2011 г.  и оттогава насам е валиден само стандарта  EN ISO 13849-1. Разработването на продукти, изпреварващи клиентските и пазарните изисквания, е основният начин Pilz да запази позициите си на лидер и експерт в сферата на безопасността. За целта компанията работи винаги близо до клиентите си, сътрудничейки си с университети и колежи, комитети за стандартизация и сертификационни организации. В резултат на което доста преди изтичането на гратисния период, всички актуални и нови продукти на Pilz, свързани с безопасността, бяха сертифицирани по стандарта  EN ISO 13849-1. Пример за такива продукти са: новата програмируема децентрализирана система за безопасност и автоматизация PSS 4000; конфигурируемите контролери PNOZ multi/mini; новата гама релета за безопасност  PNOZsigma; релетата за безопасност с полупроводникови изходи и логически входове PNOZelog; 3D системата за мониторинг и безопасност SafetyEYE; системите за безопасност на врати PSENsgate, Psen slock и всички останали.
Иван Василев, Ръководител направление Pilz, Ехнатон Ко

Сертифицирането по EN ISO 13849-1 е начин за съгласуване на продуктите с Директива 2006/42/ЕО
В ЕС има законово изискване уредите и съоръженията да се съобразят с Директива за машиностроене 2006/42/ЕО. За компонентите за безопасност тази съвместимост трябва да бъде потвърдена от оторизиран орган. Най-лесният начин устройствата да се съгласуват с Директивата е да се сертифицира продуктът спрямо EN ISO 13849-1 или да му се даде ниво на надеждност (PL). Има и друг начин това да стане, като пътят е през IEC62061 и SIL нивата на безопасност. Но да бъде убеден оторизираният орган, че има съвместимост с Директивата за дадено устройство, без то да е сертифицирано по някой от споменатите стандарти, не е реалистично на практика.

Повечето от системите за сигурност на нашия партньор Банер инженеринг - САЩ са категория 4 ( PLe), светлинните бариери 2 EZ-screens са категория 2, а лазерните скенери за безопасност са категория 3 (PLd).

Малка част от изделията на Банер, най-вече по-стари серии, не са сертифицирани по тази Директива, това обаче не означава, че те са по-малко надеждни. Напротив, приемат се с голямо доверие в Канада, САЩ и повечето страни извън ЕС. В Европа те могат да бъдат оферирани за замяна на резервни части, но не и за изграждане на нови инсталации.

Голяма част от продуктите на Банер инженеринг отговарят на Директива 2006/42/ЕО
Важното е, че голямата част от системите за машинна и човешка безопасност на Банер инженеринг – САЩ отговарят напълно на посочената Директива и мнението на колегите от САЩ е, че щом един закон е въведен и важи за всички страни членки на Европейския съюз, той трябва да се спазва от всички. Особено, когато се отнася за безопасност на хора и машини.

Най-често прилаганите за тази цел изделия от Банер са светлинни бариери с различен брой и разстояние на лъчите, бутони за авариен стоп  или стоп-въжета, оптични бутони за контрол на двете ръце DUO-TOUCH, Interlock ключове за врати и охрана на периметър. Най-новите попълнения към този вид техника са лазерните скенери за контрол на периметър и новите контролери за безопасност, които могат да предложат комплексен подход за управлението на цялата safety система на дадена машина. Предлагат се и бус-системи и бус-съвместими устройства за системи за сигурност.

Оборудването на съвременните машини с модули и решения за безопасност вече не е въпрос на желание, а е регламентирана необходимост, а със системите за безопасност от Банер това може да бъде постигнато просто, надеждно и нормално като цена.

Грациела Димитрова, Сензомат - Представителство Банер - САЩ

 

 

Пазарът налага въвеждането на Интелигентна безопасност при стриктно съответствие с новите стандарти за безопасност на машини: EN 62061 и EN ISO 13849-1

Коментирайки темата машинна безопасност, трябва да отчетем, че производителите на машини и потребителите в България не са достатъчно информирани, за това какво следва да се има предвид при производство, доставка или експлоатация на машини и оборудване на европейския пазар. Необходимо е познаване на фундаменталните изисквания за безопасност, произтичащи от европейските директиви за машини и оборудване. Българските машинопроизводители би следвало да са мотивирани да произвеждат оборудване, съответстващо на европейските директиви, като в същото време се възползват напълно от предимствата на интелигентната безопасност. С други думи, машините следва да бъдат в съответствие със стандартите за безопасност на персонала и околната среда, при повишаване на производителността и без необходимите защитни мерки ненужно да се превръщат в пречки. Това може да се постигне например чрез гъвкаво дефиниране на защитените зони или чрез въвеждане на селективен авариен стоп, респективно, ограничаване до безопасна скорост вместо тотален стоп на машината.

Директният подход да се осигури безопасност на машините е те да бъдат в съответствие с хармонизираните стандарти. В противен случай, машинопроизводителят е длъжен да докаже детайлно, че покрива изискванията на европейската директива. Това означава допълнително натоварване, свързано с валидиране на машината. Основната процедура, която трябва да бъде следвана от машинопроизводителите, е свързана с: оценка на риска; ограничение на риска, чрез безопасен дизайн, защитни мерки и предупредителна информация за потребителя; валидиране; издаване на декларация за съответствие за машини, предназначени за европейския пазар.

Когато говорим за безопасност на машини и оборудване, визираме два стандарта - EN 62061 и EN ISO 13849-1, като първият третира функционалната безопасност на електрически, електронни и програмируеми системи за контрол, докато вторият обхваща и неелектрически части от системи за контрол, като задава основните принципи за безопасност при проектирането.

Siemens предлага решения в няколко направления
Следвайки политика на иновативност, ние можем да съдействаме на машиностроители и потребители в няколко направления. С концепцията Safety Integrated, Siemens постоянно отговаря на нарастващите изисквания за производителност и функционална сигурност на машини и инсталации чрез интелигентно интегриране на технологични компоненти за безопасност в архитектурата на автоматизираните системи. Компанията лансира автоматизирани системи за безопасност като единна съвкупност от сертифицирани хардуерни модули и софтуерни библиотеки. Продуктовото портфолио включва апаратура за детекция, сигнализация, контрол и пуск от фамилията Sirius, автоматизирани системи за безопасност, базирани на контролери, периферия и средства за визуализация Simatic, изпълнителни механизми и задвижвания Sinamics. Голяма част от интелигентните устройства са с вградени функции за безопасност съгласно стандартите. Сертифицираните „жълти” блокове за безопасност са заложени в софтуера Step7 Safety. Поддържаният от Siemens стандарт за безопасна комуникация Profisafe е базиран на утвърдените комуникационни протоколи Profinet, Profibus и IWLAN.

За да осигури адекватно съдействие на клиента и оптимално ползване на технологиите за безопасност, Siemens предлага свободно достъпно онлайн приложение за оценка на безопасността, както и инструкции и функционални примери. Освен пълната техническа информация и възможността за консултации на страницата ни, предлагаме и специализирани технически обучения в сертифицирани учебни центрове Sitrain.

Здравко Александров, инженер продажби индустриална автоматизация, Сименс

 

 

Прилагането на EN ISO 13849-1 започна преди изтичането на преходния период

В края на 2009 г. влезе в сила Директивата 2006/42/ЕО на Европейската общност относно машините, която замени Директива 95/16/ЕО. Директивата хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето и гарантира свободното движение на машини на пазара на Европейския съюз (ЕС).

Всички обработващи центри Хермле подлежат на Директивата за безопасност на машините на Европейската общност и са подсигурени с Декларация за съответствие.
Стандартът EN ISO 13849-1 се съдържа в Директивата на ЕО. В Германия стандартът EN ISO 13849-1 се прилага от преди изтичането на преходния период в края на 2011 г., през който се дава възможност на производителите да изберат кой от двата стандарта да използват - EN 954-1 или EN ISO 13849-1.

Ние от Хермле гарантираме, че нашите машини винаги съответстват на най-актуалните норми. Съответно към всяка наша машина се прилага необходимата Декларация за съответствие.

Георги Цанков, мениджър продажби, Хермле Югоизточна Европа

 

 


Стандартът EN ISO 13849-1 определя характеристиките на обезопасяването

Стандартът EN ISO 13849-1 не дава специфични изисквания към дизайна на продукти, които са част от обезопасяващата (safety) система на системите за управление. EN ISO 13849-1 е тип B1 и се отнася за по-конкретни аспекти на безопасността.

Целта на стандарта е да предостави изисквания за безопасност и насоки относно принципите за проектиране и интегриране, свързани с обезопасяването на системите за управление. Стандартът определя характеристиките на обезопасяването, включително нивото на ефективност, което се изисква за осъществяване на функции за безопасност.

Независимо от типа на технологията и използваната енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т. н.), той се прилага за свързаните с безопасността компоненти на системата за управление за всички видове машини.

В нашата документация упоменаваме EN ISO 13849-1 (както и EN/IEC 62061, като проектантът решава кой стандарт да използва при проектирането) за продукти, предназначени за употреба в системи за безопасност в съответствие с машинните директиви. Става въпрос за продукти за контрол и сигнализация, сензори и изчислителни модули, наричани в нашата оферта Preventa.

EN 954-1 е лесен за използване, но трудно приложим за съвременните системи
Първоначалният стандарт EN 954-1, базиран на качествен подход, специфицира изискванията за поведение на елементите за безопасност при настъпване на повреда. Той е доста лесен за използване, тъй като потребителите субективно преценяват сериозността на нараняване, честотата на излагане и шансът за избягване на нараняване. Оценяването представлява “леко – тежко”, “рядко – често”, “възможно – практически невъзможно”. Целта е да се достигне до желаната категория за всеки елемент, свързан с безопасността.

Главната причина за разработването на стандарта EN ISO 13849-1 (и EN IEC 62061) е проблемът, че старият стандарт EN 954-1 не обхваща разработването на електронните и програмируемите системи за управление и не разглежда надеждността на елементите за безопасност. EN 954-1 е базиран изцяло на качествен подход и няма никакви изисквания към програмируемите компоненти и софтуера. Също така комбинирането на няколко компонента, отговарящи на дадено изискване, не означава, че получената система също отговаря на това изискване и съответно на стандарта. Така че накратко, детерминистичният подход на този остарял стандарт не е достатъчен за съвременните системи, базирани на нови технологии.

EN ISO 13849-1 е стандарт за функционална безопасност
Всъщност функционалната безопасност, както е споменато в новия стандарт, е „част от цялостната безопасност на управляваното оборудване, и зависи от правилното функциониране на електрическата, електронната, и програмируемата системи за безопасност”. Важно е да се отбележи, че тя е атрибут на оборудването, управлявано от системата за управление, а не на отделен компонент или устройство. Тя се отнася за всички компоненти, които изпълняват функцията за безопасност, включително ключове, използвани за вход, PLC или модул за безопасност, използвани за логиката, и контактори или честотни задвижвания, използвани за изход. В миналото дизайнерите на машини, отговарящи на EN 954-1, използваха компоненти с висока категория EN 954-1, вместо такива с по-ниска.

Причината за това беше погрешното схващане, че категориите са йерархични, или например „категория 3 е по-добра от категория 2”. В момента стандартите за функционална безопасност целят да насърчат дизайнерите да се фокусират повече върху функционалността, необходима да се намали даден риск, както и върху това какъв резултат се изисква от дадена функция, а не просто да разчитат на отделните компоненти.
Новият стандарт EN ISO 13849-1 (EN IEC 62061) е

базиран на качествено-вероятностен подход
Този стандарт използва новата концепция за функционална безопасност. Главната разлика спрямо стария стандарт EN 954-1 е, че EN ISO 13849-1 включва фактора на надеждност на даден компонент, като взима предвид вероятността от опасна авария спрямо броя операции на машината. Дизайнерът на машината трябва да изпълни спецификацията за функционална безопасност, за да отговаря тя на необходимите условия. Следователно тази спецификация трябва да бъде приложена за всички компоненти (вход, логика, изход), които имат отношение към нивото на безопасност.

Стандартът класифицира необходимите нива на безопасност в различни категории според вероятността от опасни повреди за час. Ако потребителят изисква ниво на безопасност, отговарящо на стандарта EN ISO 13849-1, ние можем да предложим цялостно решение за изграждане на напълно обезопасена система. Това означава, че всички продукти за безопасност на Schneider Electric от серията Preventa отговарят на EN ISO 13849-1. Preventa предлага широка гама компоненти за безопасност – от бутони, сигнализация и сензори до контролери и PLC.

Милан Крайчевич, технически експерт по машинна безопасност в Prague Automate – Регионален център за техническа експертиза на Schneider Electric

     
Източник: Инженеринг ревю; снимка: safetysign.com

Ключови думи: машинна безопасност   стандарт EN ISO 13849-1   EN IEC 62061  

Област: Статии  

SpaceCAD

Подобни статии

hofmann
РАИС
Galika
Rosler

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


CADPoint
Атлас Техник

Последно от Статии

IndustryInfo

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

  Фирмена публикацияПродуктови офертиТехнологииПредстоящоБизнесСъбитиятаОбществени поръчки/Търгове
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...